Baby-friendly nemocnice existujú na Slovensku zatial len na papieri. Realita je úplne iná.

baby friendlyOZ Mamila a Ženské kruhy formou dotazníka zisťovali dodržiavanie podmienok Baby Friendly Hospital v slovenských pôrodniciach. Výsledky výskumu, prezentované na stránkach oboch združení, jednoznačne poukazujú na nedodržanie týchto zásad. MUDr. Haľamová, ktorá v mene Slovenského výboru UNICEF udelila daným nemocniciam titul BFH reagovala na výsledky výskumu oficiálnou reakciou.

Nakoľko reakcia Mudr Haľamovej je poprením zodpovednosti za daný stav a navyše zavádzajúca, napísala som MUDr. Haľamovej list popisujúci porušovanie zásad BFH v nemocnici X.

Vážená pani Haľamová,

Dovoľujem si reagovať na oficiálnu odpoveď, ktorú ste zaslali OZ Ženské kruhy a OZ Mamila na ich prieskum o dojčení.

Vaša oficiálna reakcia na prieskum o dojčení je celkom typickým popieraním zodpovednosti za daný stav. Spôsob, akým sa snažíte znížiť dôveryhodnosť prieskumu a bagatelizovať jeho výsledky je popísaný v odbornej literatúre ako bežná reakcia systému vystavenému zásadnej kritike zneužívania moci. Takéto postupy sú popísané v odbornej psychologickej literatúre, napríklad v knihe Luciferov efekt od Phillippa Zimbarda, kde sa poukazuje na totalitárny charakter inštitucionálnych mechanizmov. Vaše postupy sú jasne identifikovateľné: ako prvé treba spochybniť výsledky nezávislej kontroly ako nereprezentatívnej, za druhé treba odviesť pozornosť inam – k úmrtnosti rodičiek pred rokom 1952, čo je dnes už bezpredmetné, pretože momentálne riešime kvalitu súčasnej zdravotnej starostlivosti na inštitucionálnej pôde v roku 2015, za tretie treba nájsť nejaké dôvody mimo Vašej inštitúcie napr. nedostatok podpory zo strany MZSR a tým odviesť pozornosť od zodpovednosti Vašej inštitúcie a Vás osobne za daný stav. Takéto odvádzanie pozornosti však nijako nemení fakt Vašej vlastnej zodpovednosti.

Kto udelil našim nemocniciam tituly baby friendly? Kto je za daný stav zodpovedný? Ako ste mohli vôbec tieto tituly udeliť, keď je jasné, že dané zásady sa nedodržiavali ani vtedy, keď ste ich udeľovali, pretože inak by dodnes platili aj bez kontroly, lebo by boli dávno vžité? Ako ste ich mohli udeliť, keď zo správania lekárov a sestier je jasné, že o daných zásadách netušia a zrejme o nich nikdy ani nepočuli?

Nerozumiem tomu, že sa čoskoro po roku 1952 ukázala potreba podporovať kontakt matky a dieťaťa a ešte v roku 2015 o tom väčšina zdravotného personálu netuší. Netušili o nich ani v 70. rokoch, kedy sa vo svete robili výskumy sledujúce dopad kontaktu dieťaťa a matky na zdravie dieťaťa. A netušia o nich ani dnes, keď vo svete boli dané poznatky integrované do štandardnej zdravotnej starostlivosti aj bez titulu baby friendly.

Áno, daný prieskum je nereprezentatívny, lebo sa ho pravdepodobne zúčastnili informované, zodpovedné ženy, ktoré sa o kojenie zaujímajú a vedia identifikovať porušenia zásad baby-friendly. Samozrejme, takéto ženy skutočne sú nereprezentatívnou vzorkou populácie. Vďaka informáciam nie sú manipulovateľné a nemôžete ich zavádzať tvrdeniami, že všetko je vlastne v poriadku, lebo sú aj ženy, čo sú s daným stavom spokojné. Áno, iste sú spokojné ženy – tie, ktoré na otázku, či sú spokojné povedia áno, pretože sa ich nespýtate na konkrétne fakty a väčšina populácie – na Vaše šťastie – nemá dosť informácií, tak bude spokojná aj s tým nekvalitným prístupom ohrozujúcim zdravie detí, čo dostanú miesto kvality.

To nič nemení na fakte, že keby ste daným spokojným ženám položili konkrétne otázky, na ktoré by odpovedali áno-nie, tak by ste sa dozvedeli fakty o realite. Lebo jednoducho by aj tie spokojné odpovedali, že im dieťa po pôrode nepriložili, že ich nepodporovali v kontakte s dieťaťom a že im nikto na otázky o dojčení precízne neodpovedal. To, že sú tieto ženy spokojné, je len výsledkom nedostatočnej informovanosti a nie reálneho zhodnotenia stavu. To, že to bude mať trvalé následky na ich deťoch, je vedecky dokázané. To, že sú tieto ženy s tým spokojné, na rozdiel od tých nereprezentatívnych informovaných, je pre ne samotné výhodné a je to výhodné aj pre Vás, ale pre ich deti rozhodne nie.

Trvalý vzostup dojčenia v posledných rokoch je výsledkom aktívneho prístupu nereprezentatívnej časti populácie k dojčeniu. Zodpovedné ženy si vyhľadávajú informácie samé a vďaka rôznym občianskym združeniam sa k nim dostávajú ľahšie. V prístupe baby friendly však nejde len o dojčenie, ale o kontakt matky s dieťaťom a ten si väčšina žien v pôrodnici nemá ako vydobiť napriek informáciám, pretože na pôde pôrodníc a neonatologických pracovísk bežne panuje inštitucionálne násilie – t.j. systémové porušovanie práv, ktoré tolerované zodpovednými vedúcimi pracovníkmi v rámci týchto inštitúcií aj orgánmi zodpovednými za kontrolu zákonnosti ako je MZ SR. Postupy zdravotného personálu pri pôrodoch a neonatologických pracoviskách sú otvorene protizákonné, porušujú informovaný súhlas rodiča, zákon o zdravotnej starostlivosti a ľudské práva. Márne matky žiadajú najnovšie vedecky overené postupy, ktoré sú inde bežným štandardom, tolerovaný protizákonný prístup pracovníkov pôrodníc a neonatológie nemajú matky v čase pôrodu ako zmeniť. Za tento stav ste zodpovedná aj Vy, pretože ste napomohla vytvoriť falošnú ilúziu, že sa tu dodržiavajú medzinárodné štandardy, čo nie je pravda. Navyše matky si vyberajú pôrodnice aj na základe hodnotenia baby friendly a logicky očakávajú naplnenie daných medzinárodných štandardov. Tým, že dostali vyslovene falošné informácie, na základe ktorých sa rozhodli pre výber konkrétnej pôrodnice, bol spáchaný podvod, pretože pre nemocnice je výhodné mať čo najviac pacientov.

Rodila som v tzv. baby friendly nemocnici X., ktorú som si vybrala na základe domnienky vyvolanej zavádzajúcimi informáciami na jej oficiálnych stránkach. Podotýkam, že baby friendly postupy sa týkajú aj predčasne narodených detí. Zdôrazňujem túto skutočnosť preto, že pre predčasne narodené deti neplatia v tejto nemocnici absolútne žiadne baby friendly pravidlá, čo je jednoznačným porušením udelenia tohto titulu. Ako mi to vysvetlíte?

A to sa netýkalo len mňa a môjho dieťaťa, ale všetkých žien a detí, ktoré som stretla počas hospitalizácie. Ostatné ženy nemali žiadne informácie. Ja som ich mala vďaka vlastnému štúdiu a podpore z Mamily. Jediný rozdiel medzi nami bol ten, že ony boli s touto nekvalitnou zdravotnou starostlivosťou spokojné, keďže nič netušili o dopade týchto nevhodných postupov na zdravie a psychiku ich dieťaťa.

Moja teta je neonatologičkou v Kanade, kde chodí k pôrodom. Popisovala mi nadšene, aké je úžasné sledovať samoprisatie dieťaťa. Jasne mi potvrdila, že samostatne dýchajúce dieťa narodené v 33. týždni by tam bez problémov bolo priložené matke koža na kožu a ponechané v prítomnosti matky. Keď som jej na to povedala, že nebudem mať šancu, lebo tu nepriložia ani donosené deti, tak bola šokovaná. Môj syn by tam dostal kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ale tu bol niekoľko dní poškodzovaný systematickým odopieraním kontaktu s matkou, čím bola ohrozovaná jeho imunita a s dopadom na celý život.

Môžete sa hanbiť, pani Haľamová. Môžete sa oháňať, ako sme dobehli svet v roku 1952, ale v roku 2015 ste bohužiaľ minimálne 20 rokov za vyspelým svetom a o kvalitnej zdravotnej starostlivosti tu môžete presviedčať len neinformované masy. Moja teta rodila na Slovensku v roku 1968. Keď som jej popisovala, ako sa tu rodí teraz, tak to je rovnaké ako vtedy. Moja sesternica sa divila, ako je možné vôbec začať kojiť, keď dieťa nie je v kontakte s matkou? Nuž, ona rodila v Kanade, v inej civilizácii, takže jej naše „baby friendly“ postupy na podporu dojčenia boli trochu nejasné.

Okrem porušenia všetkých baby friendly zásad pri pôrode, bol systematicky odopieraný akýkoľvek kontakt s dieťaťom prvé dva dni, alebo redukovaný na dotýkanie v inkubátore. Sací reflex malo v poriadku a inkubátor nepotrebovalo, ako znechutene skonštatovala lekárka z JIS, ale z neznámeho dôvodu ho do inkubátora dala. Ked’ som druhý deň! po pôrode žiadala, aby mi dala dieťa do náručia, odpovedala otrávene, že takéto presuny tu teraz robiť nebudeme, lebo ona má prácu. Podotýkam, že môj syn bol jej práca a jej prvoradým poslaním ako detskej lekárky bolo zabezpečiť čo najvčasnejší kontakt dieťaťa s matkou z dôvodu podpory jeho imunity. Ako mi to vysvetlíte v nemocnici s titulom baby friendly?

Tretí deň som primárke P. doniesla publikáciu Bonding, kde sú odfotené deti v českých nemocniciach na prístrojoch klokankované rodičmi. MUDr. P. na to povedala, že „môžeme byť rada, že syn je ako je, a môžem akurát dojčiť.“ Zdôrazňujem, že môj syn mal Apgar skóre 8,9, čo mi samozrejme primárka P., prítomná pri pôrode, neoznámila. ( A predpokladám, že by mal 8, 10 prinajmenšom, keby bol priložený telo na telo, pretože znížené skóre mal pri svalovom tonuse a farbe pokožky na začiatku a pri farbe pokožky potom. Samozrejme nenechali dotepať pupočník, čiže ho pripravili o 30% krvi, čo rovnako mohlo spôsobiť uvedené znížené skóre, okrem toho, že ho pripravili o zásobu železa a teda ohrozovali anémiou.) Môj syn bol teda úplne v poriadku a jednanie primárky P. pri odopieraní kontaktu pri pôrode a po ňom je protizákonné, keďže na každý úkon mala mať súhlas rodiča. Dieťa odniesla z pôrodnej sály bez nášho súhlasu. Bez súhlasu môže konať len v prípade smrteľného ohrozenia pacienta, čo nebol náš prípad. Svojím konaním jednoznačne poškodzovala jeho zdravie, keďže včasný kontakt s matkou stabilizuje novorodenca a vytvára jeho imunitu.

Napriek odporúčaniu primárky P., ktorej sa na tretí deň! uráčilo povoliť dojčenie, žiadne dojčenie sa v ten deň nekonalo, lebo sestre M. na rizikovom sa skrátka nechcelo a vedela, že má v našich podmienkach inštitucionálneho násilia absolútnu moc. Kontakt obmedzila na kŕmenie z fľaše, kým dieťa ležalo v postieľke. Ona sama kŕmila môjho syna z fľaše v mojej prítomnosti s vyhrážkami „budeš piť lebo!“ napriek tomu, že dieťa vypilo dosť, pretože mi iné sestry jasne povedali, že vo fľaši má nadmernú dávku.

Keď som sa na šestonedelí sťažovala, že mi bolo odoprené dojčenie a kontakt s dieťaťom len zo svojvôle sestry M., sestra na šestonedelí mi na to povedala, že budem s dieťaťom dosť celý život, tak čo.

Toto je podľa Vás personál vyškolený na dodržiavanie baby friendly zásad? Ako mi to vysvetlíte? Je to Vaša zodpovednosť, vážená pani Haľamová, popri zodpovednosti primárky P. a prednostky C., ktoré priamo zodpovedajú za svojich podriadených. A Vy ste im to celé posvätili titulom Baby Friendly v mene celosvetovej organizácie.

Keď štvrtý deň! konečne došlo k dojčeniu, ale len v prísne regulovanej miere a v kontakte s dieťaťom mi bolo naďalej aktívne bránené zo strany primárky rizikového MUDr. P. a sestry M., ktoré sa snažili kontakt dieťaťa s matkou elimitovať len na nadojčenie. Napriek mojim vedecky overeným informáciám o prospešnosti klokankovania, nepretržitého kontaktu predčasne narodeného dieťaťa s matkou, mi to bolo systematicky znemožňované aj v nasledujúcich dňoch. Rodičia sa nesmeli dieťaťa dotýkať pokiaľ spalo, ale lekári a sestry deti bežne budili. Každé ráno prišla upratovačka a trieskala do detských postieľok a inkubátorov s deťmi metlou. Keď som sa postavila k postieľke s naivnou predstavou, že s tým prestane, tak mi prešla metlou po nohách. Toto je podľa Vás v poriadku? (Podotýkam, že rovnako trieskala do nábytku aj vedľa v sesterni, čiže to bolo počuť po celom oddelení, takže o jej konaní personál rozhodne vie.)

Boli porušované všetky zásady správneho dojčenia. Napriek tomu, že dieťa dobre salo, muselo polovicu dávky vypiť z fľaše, lebo bolo podľa pracovníkov tejto inštitúcie nutné mu do fľaše dávať fortifikátor s odôvodnením, že materské mlieko nemá dosť vitamínov. Je vedecky dokázané, že mlieko matiek predčasne narodených detí je výživnejšie než iné materské mlieko. Ako mi vysvetlíte, že táto skutočnosť nie je známa pracovníkom baby friendly nemocnice X? Navyše znevažovanie kvality mlieka rozhodne nemôže motivovať matky k dojčeniu.

Ako mi vysvetlíte používanie fľaše, ktorá ohrozuje dojčenie? Sama z vlastnej iniciatívy som po konzultácii s poradkyňou z Mamily začala používať hadičku, lebo dieťa evidentne prestávalo piť z prsníka začalo preferovať fľašu. Keby som bola pohodlná a neinformovaná matka, tak sa prestanem dojčiť a je na umelom mlieku z fľaše. Hmat na odstriekavanie mlieka mi tiež poradila poradkyňa z Mamily, keďže poradkyňa na šestonedelí BFH nemocnici X mi v tomto smere nebola nápomocná, ani na priamu otázku mi neukázala žiadny spôsob odstriekavania mlieka, takže som vďačná za pomoc poradkyne z Mamily. Vedela mi to vysvetliť po telefóne presný hmat, ktorý fungoval, čo nedokázali pracovníci nemocnice X na mieste.

Bez môjho informovania a súhlasu dali dieťaťu umelé mlieko už prvý týždeň, lebo na materské mlieko z banky malo právo len istý počet dní. Keby nebolo bránené v kontakte s dieťaťom dojčenie by sa rozbehlo bez problémov a nebolo by treba mlieko z banky, ani umelé. Samozrejme by sme si materské mlieko kúpili, ale nikto nás neráčil informovať, držali nás v domnení, že nedonosené deti dostávajú mlieko z banky. (Peňazí sme mali našetrených dosť, keďže ako podľa Vás „náročnejší“ rodičia, sme sa chystali rodiť v blízkom pohraničí – Hainburgbu. Áno, sme „náročnejší“, lebo poznáme najnovšie vedecky overené postupy a vieme čo je Charta práv pacienta. Každopádne ignorovanie najnovších výsledkov vedy aj práva zo strany personálu nemocnice X viedlo k trvalým následkom na zdraví a poškodeniu celej našej rodiny, takže sa oplatí byť náročnejší – preto každému odporúčam seriózne sa zamyslieť nad pôrodom v blízkom pohraničí. Pri spustení predčasného pôrodu sme sa obávali, že nemáme našetrených dosť peňazí na dlhšiu hospitalizáciu ako tri dni, tak sme zostali na Slovensku. Trvalé následky na zdraví spôsobené nevhodnými postupmi pri pôrode v nemocnici A okrem dopadu na celú našu rodinu – len z toho dôvodu nemáme ďalšie dieťa – nás stáli nemalé finančné výdavky. Za tie peniaze, čo nás stála náprava poškodeného zdravia by sme porodili v zahraničí aj predčasne, takže dodnes ľutujeme, že sme si radšej nepožičali niečo navyše k našetrenej sume. Každopádne dopad na celú rodinu je nevyčísliteľný.)

Môžem Vám jasne potvrdiť, že keby som nemala informácie z vedecky overených zdrojov, tak rozhodne nedojčím, natoľko bol prístup pracovníkov demotivujúci, stresujúci a vyčerpávajúci, pretože bezohľadne vyrušovali dieťa pri dojčení a tým celý proces komplikovali. Neustále znemožňovanie dojčenia vnucovaním fľaše, vyrušovanie pri dojčení, zle nastavené intervaly, ktoré nebolo možné dodržať, lebo dieťa malo iné potreby a intervaly spánku a dojčenia a z toho vyplývajúci stres, rozhodne neprispievali k pohode či nebodaj radosti pri dojčení. Vydržala som len preto, že z overených zdrojov viem, aké je dojčenie potrebné pre imunitu a rozvoj mozgu dieťaťa, pre jeho celoživotné fyzické a psychické zdravie.

Po prepustení z nemocnice dieťa priberalo 300 g za týždeň, čo je nadpriemerné, čiže akonáhle sa zmenili podmienky neustálej kontroly dávok, nevhodných intervalov dojčenia a prekážky v dojčení, dieťa začalo vynikajúco prospievať – a to bez fortifikátora podotýkam. Doteraz ľutujem, že som z nemocnice neodišla hneď po pôrode, pretože je jasné, že podmienky pri hospitalizácii boli pre dieťa škodlivé. Keby som si zaplatila každý deň domácu návštevu nášho pediatra (Keďže peňazí sme mali našetrených dosť na bežný pôrod v zahraničí), dieťa by malo kvalitnú lekársku starostlivosť a mohlo byť v neprerušenom kontakte s matkou a dojčiť sa od prvého dňa. Podmienky na oddelení pre rizikových novorodencov sú rozhodne v rozpore s prístupom baby friendly a mali negatívny dopad na prospievanie môjho dieťaťa, pretože bolo dieťaťu aktívne bránené sa nadojčiť vtedy, keď to potrebovalo a bolo vystavované násilnému a stresujúcemu zaobchádzaniu zo strany personálu. Stres prežitý v týchto podmienkach sa na ňom prejavuje dodnes.

Nechápem, ako je možné, že ste v mene celosvetovej a prestížnej organizácie mohli udeliť tomuto pracovisku titul baby friendly. Nechápem, ako je možné, že ste na základe kontroly stavu, čo je Vašou povinnosťou, tento titul už dávno neodobrali, pretože už len námatková kontrola by odhalila jednoznačné porušovanie všetkých zásad pri všetkých novorodencoch.

Vaše konanie je neetické a jednoznačne poškodzuje dobré meno prestížnej celosvetovej organizácie, ktorá chráni práva detí. Postupy v našich otitulovaných Baby Friendly nemocniciach práva detí jednoznačne porušujú. Tento rozpor bude nutné v dohľadnom čase odstrániť, za čo sa, dúfam, zasadia všetky informované ženy z nereprezentatívneho prieskumu a mnohé ďalšie.

S pozdravom Sabina Jankovičová

Nemocnica v článku bola anonymizovaná, keďže, podľa mnohých čitateľov, ide o celospoločenský problém, nielen o problém v danej nemocnici.

P.S. Pripájam správu, ktorá sa nedávno objavila na FB UNICEF. Ako vidno, aj na Haiti zničenom prírodnými katastrofami sú v starostlivosti o predčasne narodené deti ďalej ako na Slovensku. Dieťaťu na Haiti na rozdiel od môjho sa mu dostáva kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pretože zásady Baby Friendly sú skutočne dodržané, nielen na papieri.

haity33-ročná Marie Michelle z Haiti drží v náručí svoje predčasne narodené dieťa v univerzitnej nemocnici v Port au Prince. UNICEF predstavil v nemocnici metódu klokankovania (Kangaroo care) v roku 2011. Ide o metódu používanú najmä v prípade predčasne narodených detí, kedy je bábätko hneď po pôrode prikladané matke na kožu a je prikryté jej odevom, čo ho udržiava v teple a stabilizuje jeho spánok. Klokankovanie pomáha znížiť úmrtnosť novorodencov a pomáha naštartovať dojčenie, ktoré najmä počas prvých 6 mesiacov najlepšie ochráni bábätká pred chorobami.

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Trackbacks

  1. […] Milý Vedomec. Prečítala som si všetky clanky o porodoch na vašej zaujímavej stránke. Čítala som aj ten Baby-friendly nemocnice existujú na Slovensku zatiaľ len na papieri. Realita je úplne iná. […]

Vaše príspevky

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s