Chcete byť zdravší a prežiť tažkú chorobu? Veda (r. 2014) odporúča vitamín D

vitamin D(OMNS, 3 Februar 2015) Vyššie hladiny vitamínu D môžu znížit riziko mnohých ochorení, vrátane autoimunitných, rakoviny, srdcovocievnych ochorení, demencie, cukrovky a v neposlednom rade zlomenín. Výskumy vitamínu D a jeho vplyvu na zdravie boli aj v roku 2014 veľmi zaujímavé a úžitočné. Oproti roku 2011, kedy v medicínskej databáze Pubmed.gov bolo o vitamíne D publikovaných 3119 výskymných prác, počet výskumov sa v roku 2014 zvýšil na 3919.

Sedem výskumníkov, zaoberajúcich sa vitamínom D vybralo nasledujúce štúdie publikované v roku 2014, ktoré sa ukázali byť najväčšim prínosom v porozumení toho, aký vplyv má vitamín D na zdravie.

Sú náhodné kontroloé štúdie (tzv. RCT) vhodné pre výskum vitamínu D?

Nikto nevyvracia fakt, že vitamín D je potrebný pre zdravú kostrovú sústavu a zuby. Existuje veľa náhodných kontrolovaných štúdií, ako aj epidemiologických štúdií, ktoré takúto hypotézu jasne dokazali. V posledých rokoch si však čoraz viac kladieme otázku, či vitamín D je úžitočný aj pri iných sústavach ľudského tela. Aj tu existuje mnoho pozorovacích (epidemilologických a asociačných) štúdií, ktoré ukázali, že vitamín D je dôležitý, čo však niektoré kontrolné štúdie nepotvrdili. Znamená to, že vitamín D nie je pri prevencii a liečbe ochorení potrebný? Alebo to znamená, že metodológia náhodne kontrolovaných štúdií nie je vždy správna, alebo dokonca nie je vhodným výskumným modelom pre výživové látky?

 

Náhodné kontrolné štúdie v roku 2014

 

Podávanie vitamínu D3 pacientom s chronickou obštruktívnou chorobou pľúc (COPD)

Vitamin D3 supplementation in patients with chronic obstructive pulmonary disease [Martineau, 2014]

Pacientom s COPD v Anglicku bol počas jedného roka každé 2 mesiace podávaný vitamín D v dávke 120.000 IU (Pozn prekl. V prepočte 2000 IU denne, čo podľa mnohých výskumníkov vitamínu D nie je dostatočná denná dávka. KPM odporúča dennú dávku 15.000 IU a to s veľkým úspechom).

Vitamín D v tejto dávke mal preventívny účinok proti strednému až vážnemu zhoršeniu choroby u pacientov s počiatočnou koncentraciou vitamínu D menej ako 50 nmol/L (20 ng/mL). Vitamin D v tejto davke nemal vplyv na infekcie hornych dychacich ciest. To sa zhoduje s predošlými RCT, kde boli podávané vyššie dávky len raz za dva mesiace. Avšak, iné RCT, ktoré používali adekvátne denné dávky a dosiahli konštantnú hladinu vitamínu D v krvi, preukázali zníženie infekcií horných dýchacích ciest.

 

Vitamín D podporuje regeneráciu ciev

Vitamin D promotes vascular regeneration [Wong, 2014]

Táto štúdia zistila, že vitamín D zlepšil srdcovo-cievne ochorenia. Nemecký tím výskumníkov to zisťoval rôznymi cestami. Preukázali, že denná dávka 4000 IU vitamínu D3 zvýšila počet angiogénnych myeloidných buniek v krvnom obehu, čo podporilo rast a cievnu regeneráciu potrebnú pre zdravý srdcovo-cievny systém. K podobným výsledkom dospeli pri výskume u myší, kde preukázali, ako vitamín D podporuje angiogenézu (tvorbu nových ciev). Zároveň skúmali mechanizmus, akým vitamín D pôsobí.

 

Vitamin D a depresia: systematicke prehodnotenie a meta-analyticke porovnavanie studii so statistickymi chybami a bez nich.

Vitamin D and depression: a systematic review and meta-analysis comparing studies with and without biological flaws. [Spedding, 2014]

Táto práca poukázala na štatistický priemer RCT výskumov vitamínu D, v ktorých neboli štatistické chyby, a dospeli k záveru, že dodávanie vitamínu D dosiahlo štatisticky významné zlepšenie klinickej depresie. Na druhej strane, podobné analýzy RCT štúdií, v ktorých boli identifikované štatistické chyby, poukazovali na zhoršenie depresie. Medzi najvážnejšími štatistickými chybami bolo, a) nedosiahnutá zvyšená hladina vitamínu D v krvi a, b) nezisťovanie počiatočných a konečných hodnôt koncentrácii vitamínu D v krvi. Bolo zistené, že dávky vyššie ako 800 IU denne mali na depresiu pozitívny vplyv.

 

Vplyv vitamínu D na užívanie antibiotík: náhodne kontrolovaná štúdia

Effect of vitamin D supplementation on antibiotic use: a randomized controlled trial. [Tran, 2014]

Post hoc analýza (analýza po ukončení študie) randomizovanej kontrolnej štúdie na 644 austrálčanoch vo veku 64-84 rokov zistila značne zníženie používania antibiotík u ľudí starších ako 70 rokov, pri užívaní 60.000 IU vitamínu D mesačne. Štúdia naznačila, že užívanie v priemere 2000 IU vitamínu D denne znižuje riziko infekcií, najmä dýchacích ciest, u starších ľudí.

 

Pozorovacie štúdie vplyvu vitamínu D

Obzervačné (pozorovacie, meracie) štúdie sú v medicínskom výskume na nižšej dôkazovej úrovni, ako predchádzajúce RCT. Stále sú však hodnotnými dôkazmi toho, či a ako vitamín D ovplyvňuje zdravie. V obzervačnych štúdiách je skúmaná hladina vitamínu D v krvi a konkrétne zdravotne parametre pacientov. Počas náboru na výskum sa na začiatku merá hladina vitamínu D a pacienti sú pozorovaní niekoľko rokov. Takéto štúdie vo všeobecnosti dokazujú určitú súvislosť medzi vitamínom D a s celkovým zdravím.

 

Vitamín D a špecifická príčina úmrtí: systematické zhodnotenie a meta-analýzy obzervačných kohortných a randomizovaných intervenčných štúdií .

Vitamin D and risk of cause specific death: systematic review and meta-analysis of observational cohort and randomised intervention studies [Chowdhury, 2014]

Prehodnotenie obzervačných a RCT štúdií poukázalo na súvis medzi vitamínom D a moralitou (úmrtiami). Jedným zo záverov bolo, že dodávanie vitamínu D3 významne znižuje úmrtnosť starších ľudí. Pri prehodnotení boli použité údaje zo 73 kohortných štúdií (spolu 849412 zúčastnených) a z 22 RCT štúdií (spolu 30716 zúčastnených). RCT štúdie zistili 11% menšiu mortalitu pri podávaní vitamínu D3, a zvýšenú mortalitu pri podávaní vitaminu D2 (analóg vitamínu D – syntetický vitamín D). Navyše, meta-analýza úmrtí v dôsledku rakoviny skonštatovala, že dostatočná hladina vitamínu D v krvi má zretelný vplyv na prežitie pacienta s rakovinou, zároveň však do istej miery riziko postihnutia rakovinou znižuje.

 

Meta-analyza suvislosti medzi umrtnostou a hladinou vitaminu D

Meta-analysis of all-cause mortality according to serum 25-hydroxyvitamin D [Garland, 2014]

Analýza 32 observačných štúdií zistila, že zvýšená koncentrácia vitamínu D v krvi z 13 nmol/L (5 ng/ml) na 90 nmol/L (36 ng/ml) je priamo úmerná zníženej úmrtnosti.

 

Nizka hladina vitaminu D je nezavislym predpokladom zlyhania liecby hnacky sposobenej klostridiou.

Low vitamin D level is an independent predictor of poor outcomes in Clostridium difficile-associated diarrhea [Wang, 2014]

Štúdia robená v New Yorku zistila, že hladina vitamínu D a vek pacienta sú jedinými nezávislými predpokladmi (predictors) úspechu liečby potenciálne fatálnej infekcie spôsobenej Clostridiom difficile {CDAD). Pacienti s hladinou vitamínu D menšou ako 53 nmol/L (21 ng/mL) majú v priebehu tridsiatich dní 4.75 krát vyšší predpoklad zlyhania liečby, oproti pacientom s hladinou vyššou ako 75 nmol/L (30 ng/mL). Toto je velmi dôležité zistenie, keďže rezistencia antibiotík na klostrídium rapídne stúpa.

 

Vyhýbanie sa vystaveniu slnku zvyšuje riziko všeobecnej úmrtnosti: výsledky z MISS kohorty.

Avoidance of sun exposure is a risk factor for all-cause mortality: results from the MISS cohort [Lindqvist, 2014]

Pozorovacia štúdia vo Švédsku, zahrňujúca 29.518 žien, ktoré boli pozorované počas 20 rokov, z ktorých 2545 bolo pozorovaných až do ich úmrtia zistila, že vyhýbanie sa slnku až dvakrát zvýšilo úmrtnosť oproti ženám, ktore pobývali na slnku často. Štúdia tiež poukázala na pozitívny vplyv z vystavenia sa slnku na krvný tlak a imunitu.

 

Hladina vitamínu D v rozmädzi 20 do 100 ng/ml (50-225 nmols) a výskyt obličkových kameňov

25-Hydroxyvitamin D in the range of 20 to 100 ng/ml and incidence of kidney stones [Nguyen, 2014]

Kohortná štúdia so záverom, že neexistuje dôkaz medzi hladinou vitamínu D v krvi a zvýšeným výskytom obličkových kameňov (pri zvýšenej hladine vitamínu D). Rizikom zvýšeného výskytu obličkových kameňov bol zvýšený index telesného objemu (obezita).

 

Hladina vitamínu D a vplyv na riziko vzniku hepatocelulárneho karcinómu v európskej populácii.

Prediagnostic circulating vitamin D levels and risk of hepatocellular carcinoma in European populations: a nested case-control study [Fedirko, 2014]

Pozorovacia štúdia zahrňujúca 520.000 účastníkov, vykonaná inštitútom European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) v ktorej bolo 138 pacientov postihnutých hepatocelulárnym karcinómom (HCC) alebo rakovinou pečene, zistila, že zvýšená hladina vitamínu D znižuje riziko jej vzniku. Každé zvýšenie hladiny vitamínu D o 10 nmol/L (4 ng/mL) znižuje riziko vzniku tejto rakoviny v priemere o 20%. (!)

 

Hladina vitamínu D v krvi má vplyv na počet prežití u pacientov s kolorektálnou rakovinou.

Plasma vitamin D concentration influences survival outcome after a diagnosis of colorectal cancer [Zgaga, 2014]

Štúdia robená v Škótsku a Írsku na 1598 pacientoch s 1 az 3 štádiom kolorektálnej rakoviny skonštatovala, že hladina vitamínu D u pacientov bola priamo úmerna počtu prežití. Pacienti s koncentráciou okolo 51 nmol/L (20 ng/mL) majú až 32% nižšie riziko úmrtnosti v porovnaní s pacientami s kriticky nízkou hladinou, okolo 10 nmol/L (4 ng/mL). Pacienti boli sledovaní v priebehu desiatich rokov. Pacientom sa preto odporúča zvýšit hladinu vitamínu D v krvi minimálne na 50 nmol/L (20 ng/mL) a viac.

 

Meta-analýza adekvátnej hladiny viamínu D a jeho vplyvu na prežitie pacientov s rakovinou prsníka.

Meta-analysis of vitamin D sufficiency for improving survival of patients with breast cancer [Mohr, 2014]

Dve meta-analýzy štúdii zistili, že pacienti s rakovinami s vyššou hladinou vitamínu D v krvi majú významne vyššiu šancu na prežitie, pričom meta-analýza iných piatich štúdií zistila, že ženy s rakovinou prsníka s hladinou vitaminu D minimálne 75 nmol/L (30 ng/mL) majú až dvakrát väčšiu nádej na prežitie, oproti ženám s nižšou koncentráciou do 30 nmol/L (12 ng/mL).

 

Znižuje vitamín D úmrtnosť pacientov s kolorektálnou rakovinou?

Could vitamin D sufficiency improve the survival of colorectal cancer patients? [Mohr, 2014]

Meta-analýza štyroch štúdií na ľuďoch s kolorektrálnou rakovinou došla k záveru, že u pacientov s hladinou vitamínu D 80 nmol/L (32 ng/mL) bol výskyt úmrtí až 60% nižši v porovnaní s pacientami s hladinou 45 nmol/L (18 ng/mL).

 

Nízka hladina vitamínu D a riziko Alzheimerovej choroby a vaskulárnej demencie

Reduced 25-hydroxyvitamin D and risk of Alzheimer’s disease and vascular dementia [Afzal, 2014]

Dve práce potvrdili zvýšené riziko Alzheimerovej choroby a vaskulárnej demencie u ľudí s nízkou hladinou vitamínu D. Prvá je z Dánska a bola robená na vzorke 418 ľudí, pozorovaných v priebehu 30 rokov. Tá zistila až 22 % zvýšené riziko vaskulárnej demencie a 25 % väčšie riziko Alzheimerovej choroby pri hladine vitamínu D menšej ako 25 nmol/L (10 ng/ml) v porovnaní s pacientami s hladinou väčšou ako 50 nmol/L (20 ng/ml).

 

Vitamín D a riziko demencie a Alzheimerovej choroby

Vitamin D and the risk of dementia and Alzheimer disease [Littlejohns, 2014]

Druhá práca podobného druhu z USA na vzorke 1,658 učastníkov pozorovaných v priebehu 5.6 rokov konštatovala dokonca až 125% vyššie riziko Alzheimerovej choroby s hladinou vitamínu D nižšou ako 25 nmol/L (10 ng/mL), ďalej 53% vyššie riziko u pacientov s hladinou v rozmedzá od 25 do 50 nmol/L) v porovnaní s pacientami s hladinou vyššou ako 50 nmol/L (20 ng/mL).

 

Tehotenstvo

 

Post-hoc porovnávacia štúdia stavu vitamínu D v troch rozdielnych časových intervaloch v období tehotenstva dokazuje nižšie riziko predčasného porodu, aj ked je vitamin D podávaný len pred koncom tehotenstva

Post-hoc comparison of vitamin D status at three time points during pregnancy demonstrates lower risk of preterm birth with higher vitamin D closer to delivery [Wagner, 2014]

Záujem o význam vitamínu D počas tehotenstva neustále rastie. Re-analýza dvoch štúdií v Južnej Karolíne, kde bol vitamín D podávaný tehotným ženám, zistila, že: 1) hladina vitamínu D u matky v poslednom trimestri má na spojitosť s predčasnym pôrodom najväčší význam, a 2) koncentrácia vitamínu D 100 nmol/L (40ng/mL) v treťom trimestri znížila riziko predčasného pôrodu až o 47%.

 

Vitamín D počas vývoja plodu: závery z kohortných štúdií pôrodov

Vitamin D in fetal development: Findings from a birth cohort study [Hart, 2014]

Austrálska štúdia porovnávala hladinu vitamínu D v 18 mesiaci tehotenstva s celkovým zdravím v rannom detstve a na začiatku dospelosti. Autori zistili, že nedostatočná hladina vitamínu D v tehotenstve má súvis s poruchami vývoja pľúc u 6 ročných detí s oslabenými neurokognitívnymi funkciami v 10. roku, poruchami trávenia v adolescencii a zníženou kostnou hmotou v 20 roku života.

 

Vitamín D a pre-eklampsia: orginálne údaje, systématické zhodnotenie a meta-analýzy

Vitamin D and pre-eclampsia: original data, systematic review and meta-analysis [Hypponen, 2014]

Podávanie vitamínu D počas tehotenstva znižuje riziko pre-eklampsie až o 48%. Randomizované kontrolné štúdie následne potvrdili znížené riziko o 34% v porovnaní s placebom.

 

Odporúčania pre optimalizáciu a analýzu klinických štúdií účinkov výživových prvkov.

Guidelines for optimizing design and analysis of clinical studies of nutrient effects [Heaney, 2014]

Aj keď mnohé RCT štúdie o vitamíne D jasne potvrdzujú všeobecne pozitívne účinky vitamínu D na zdravie, väčšina týchto štúdií bola nastavená podľa farmaceutických štandardov, teda na skúmanie chemických liečív, kde je sledovaná len podavaná láta a jej priamy vplyv na určité choroby. V týchto odporúčaniach Dr Heaney poukazuje na to, že táto metóda je pri výskume výživových látok úplne nevhodná. Urcite nie vo veľmi komplexnej výživovej medicíne, kde mnoho rôznych faktorov navzájom súvisí. Konvenčné RCT neberú do úvahy mnohé dôležité kofaktory, napríklad príjem vitamínu D zo slnka, vzájomnú súvislosť reakcií medzi jednotlivými výživovými látkami, počiatocné hladiny vitamínov v krvi ako aj tých, ktoré sú potrebné na vzájomnú aktivitu (napríklad pri skúmaní účinku vitamínu D je veľmi dôležitá aj hladina vitamínu K a horčíka). Do úvahy sa tiež musí brať aj dĺžka vitamínovej nedostatočnosti a v neposlednom rade aj závažnost ochorenia ako aj dĺžka jeho trvania.

 

Záver

Výskum účinkov vitamínu D na zdravie rapídne narastá. Zdá sa, že sa nachádzame v strede zlatého veku výskumu vitamínu D, v dobe, kedy postupujeme veľkými krokmi v porozumení toho, aký veľký vplyv má vitamín D na mnohé ochorenia. Presúvame sa od objavov účinkov do prehodnocovania predchádzajúcich poznatkov a do skúmania úlohy vitamínu D pri prevencii a liečbe.

Napriek tomu, že mnohé závery z ekologických a pozorovacích štúdií sú dosť významné, zdá sa, že zdravotnícke inštitúcie čakajú na výsledky z omnoho väčších RCT štúdií, predtým, ako akceptujú vitamín D ako významný faktor pokiaľ ide o zdravie. Na to nateraz niet politickej ani ekonomickej vôle. Žiaľ, mnohé RCT štúdie, ktoré sú rozbehnuté v mnohých krajinách a ich ukončenie sa očakáva na konci tohto ďesaťročia, sú metodologicky nesprávne nastavené. Preto môže trvať najmenej ďalších desať rokov, pokým sa skutočný prospech vitamínu D akceptuje a vovedie to praxe. Pokiaľ sa tak stane, je na jednotlivcoch a jednotlivých zdravotníkoch, aby dostupné dôkazy zhodnotili a riadili sa podľa nich.

 

Autori

Barbara J Boucher, MD, FRCP, Centre for Diabetes, Blizard Institute, Bart’s & The London School of Medicine & Dentistry, Queen Mary University of London, London, UK.

John J. Cannell, MD, Director, Vitamin D Council, San Luis Obispo, CA, http://www.vitamindcouncil.org/

Cedric F. Garland, DrPH, Professor, Department of Family and Preventive Medicine, Division of Epidemiology, University of California San Diego, La Jolla, CA

William B. Grant, Ph.D., Director, Sunlight, Nutrition and Health Research Center, San Francisco, CA, http://www.sunarc.org/

Michael F. Holick, M.D., Ph.D., Department of Medicine, Section of Endocrinology, Nutrition, and Diabetes, and the Vitamin D, Skin, and Bone Research Laboratory, Boston University Medical Center, Boston, MA, http://drholick.com/, Interview at http://www.doctoryourself.com/holick.html

Henry Lahore, Director, http://www.vitaminDwiki.com, Port Townsend, WA

Pawel Pludowski, M.D., Department of Biochemistry, Radioimmunology and Experimental Medicine, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

 

Zdroje

Afzal S, Bojesen SE, Nordestgaard BG. Reduced 25-hydroxyvitamin D and risk of Alzheimer’s disease and vascular dementia. Alzheimers Dement. 2014 May;10(3):296-302.

Afzal S, Brondum-Jacobsen P, Bojesen SE, Nordestgaard BG. Genetically low vitamin D concentrations and increased mortality: mendelian randomisation analysis in three large cohorts. BMJ. 2014 Nov 18;349:g6330. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25406188

Chowdhury R, Kunutsor S, Vitezova A, Oliver-Williams C, Chowdhury S, Kiefte-de-Jong JC, Khan H, Baena CP, Prabhakaran D, Hoshen MB, Feldman BS, Pan A, Johnson L, Crowe F, Hu FB, Franco OH. Vitamin D and risk of cause specific death: systematic review and meta-analysis of observational cohort and randomised intervention studies. BMJ. 2014 Apr 1;348:g1903. http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1903?view=long&pmid=24690623

Fedirko V, Duarte-Salles T, Bamia C, Trichopoulou A, Aleksandrova K, Trichopoulos D, Trepo E, Tjonneland A, Olsen A, Overvad K, Boutron-Ruault MC, Clavel-Chapelon F, Kvaskoff M, Kühn T, Lukanova A, Boeing H, Buijsse B, Klinaki E, Tsimakidi C, Naccarati A, Tagliabue G, Panico S, Tumino R, Palli D, Bueno-de-Mesquita HB, Siersema PD, Peters PH, Lund E, Brustad M, Olsen KS, Weiderpass E, Zamora-Ros R, S nchez MJ, Ardanaz E, Amiano P, Navarro C, Quir¢s JR, Werner M, Sund M, Lindkvist B, Malm J, Travis RC, Khaw KT, Stepien M, Scalbert A, Romieu I, Lagiou P, Riboli E, Jenab M. Prediagnostic circulating vitamin D levels and risk of hepatocellular carcinoma in European populations: a nested case-control study. Hepatology. 2014 Oct;60(4):1222-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24644045

Garland CF, Kim JJ, Mohr SB, Gorham ED, Grant WB, Giovannucci EL, Baggerly L, Hofflich H, Ramsdell J, Zeng K, Heaney RP.Meta-analysis of all-cause mortality according to serum 25-hydroxyvitamin D. Am J Pub Health. 2014 Aug;104(8):e43-50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24922127

Hart PH, Lucas RM, Walsh JP, Zosky GR, Whitehouse AJ, Zhu K, Allen KL, Kusel MM, Anderson D, Mountain JA. Vitamin D in fetal development: Findings from a birth cohort study. Pediatrics. 2015 Jan;135(1):e167-73. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25511121

Heaney RP. Guidelines for optimizing design and analysis of clinical studies of nutrient effects. Nutr Rev. 2014 Jan;72(1):48-54. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24330136

Hyppönen E, Cavadino A, Williams D, Fraser A, Vereczkey A, Fraser WD, B nhidy F, Lawlor D, Czeizel AE. Vitamin D and pre-eclampsia: original data, systematic review and meta-analysis. Ann NutrMetab. 2013;63(4):331-40. (published in 2014) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24603503

Lindqvist PG, Epstein E, Landin-Olsson M, Ingvar C, Nielsen K, Stenbeck M, Olsson H. Avoidance of sun exposure is a risk factor for all-cause mortality: results from the MISS cohort. J Intern Med. 2014 Jul;276(1):77-86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24697969

Littlejohns TJ, Henley WE, Lang IA, Annweiler C, Beauchet O, Chaves PH, Fried L, Kestenbaum BR, Kuller LH, Lang KM, Lopez OL, Kos K, Soni M, Llewellyn DJ. Vitamin D and the risk of dementia and Alzheimer disease.Neurology. 2014 Sep 2;83(10):920-8.

Martineau AR, James WY, Hooper RL, Barnes NC, Jolliffe DA, Greiller CL, Islam K, McLaughlin D, Bhowmik A, Timms PM, Rajakulasingam RK, Rowe M, Venton TR, Choudhury AB, Simcock DE, Wilks M, Degun A, Sadique Z, Monteiro WR, Corrigan CJ, Hawrylowicz CM, Griffiths CJ. Vitamin D3 supplementation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (ViDiCO): a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2014 Dec 1. pii: S2213-2600(14)70255-3. doi: 10.1016/S2213-2600(14)70255-3. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25476069

Mohr SB, Gorham ED, Kim J, Hofflich H, Cuomo RE, Garland CF. Could vitamin D sufficiency improve the survival of colorectal cancer patients? J Steroid Biochem Mol Biol. 2014 Dec 19. pii: S0960-0760(14)00316-1. doi: 10.1016/j.jsbmb.2014.12.010. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25533386

Mohr SB, Gorham ED, Kim J, Hofflich H, Garland CF. Meta-analysis of vitamin D sufficiency for improving survival of patients with breast cancer. Anticancer Res. 2014 Mar;34(3):1163-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24596354

Nguyen S, Baggerly L, French C, Heaney RP, Gorham ED, Garland CF. 25-Hydroxyvitamin D in the range of 20 to 100 ng/mL and incidence of kidney stones. Am J Public Health. 2014 Sep;104(9):1783-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24134366

Spedding S. Vitamin D and depression: a systematic review and meta-analysis comparing studies with and without biological flaws. Nutrients. 2014 Apr 11;6(4):1501-18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24732019

Tran B, Armstrong BK, Ebeling PR, English DR, Kimlin MG, van der Pols JC, Venn A, Gebski V, Whiteman DC, Webb PM, Neale RE. Effect of vitamin D supplementation on antibiotic use: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2014 Jan;99(1):156-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108783

Wagner CL, Baggerly C, McDonnell SL, Baggerly L, Hamilton SA, Winkler J, Warner G, Rodriguez C, Shary JR, Smith PG, Hollis BW. Post-hoc comparison of vitamin D status at three time points during pregnancy demonstrates lower risk of preterm birth with higher vitamin D closer to delivery. J Steroid Biochem Mol Biol. 2014 Nov 13. pii: S0960-0760(14)00268-4. doi: 10.1016/j.jsbmb.2014.11.013. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25448734

Wang WJ, Gray S, Sison C, Arramraju S, John BK, Hussain SA, Kim SH, Mehta P, Rubin M. Low vitamin D level is an independent predictor of poor outcomes in Clostridium difficile-associated diarrhea. Therap Adv Gastroenterol. 2014 Jan;7(1):14-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24381644

Wong MS, Leisegang MS, Kruse C, Vogel J, Schürmann C, Dehne N, Weigert A, Herrmann E, Brüne B, Shah AM, Steinhilber D, Offermanns S, Carmeliet G, Badenhoop K, Schröder K, Brandes RP. Vitamin D promotes vascular regeneration. Circulation. 2014 Sep 16;130(12):976-86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25015343

Zgaga L, Theodoratou E, Farrington SM, Din FV, Ooi LY, Glodzik D, Johnston S, Tenesa A, Campbell H, Dunlop MG. Plasma vitamin D concentration influences survival outcome after a diagnosis of colorectal cancer. J Clin Oncol. 2014 Aug 10;32(23):2430-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25002714

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Trackbacks

  1. […] Predošlé štúdie spojili nedostatok vitamínu D s viacerými druhmi rakovín, vrátane rakoviny prsníka, prostaty, kolorektálnej a rakoviny obličiek. Štúdie ohľadom obličiek však nepriniesli jasné výsledky a preto bola potreba rozsiahlejšieho výskumu zahrňajúceho kvanititatívnu analýzu vzťahu medzi vitamínom D a touto rakovinou. […]

Vaše príspevky

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s